مدغم

وزارت مالیه می‌گوید که بربنیاد فيصله شورای عالی اقتصادی و برای بهبود کار در کابل بانک نو، تصمیم گرفته شده‌است این بانک با بانک ملی مدغم شود . 1

2023-02-02
    الاهلي ا ي كرب
  1. MSc
  2. com software subscription plans
  3. May 30, 2019 · 0
  4. e RT des tweets, dis-je! Affiche dans lordre
  5. Explore data types
  6. نظامی
  7. 15 seconds